Skip to content

Polityka prywatności

group-boys-girl-fighting-aikido-training-martial-arts-school-healthy-lifestyle-sports-concept-1

Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bushi, ul. Raciborska 1B, 44-200 Rybnik

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

 • Adres korespondencyjny: Bushi, ul. Raciborska 1B, 44-200 Rybnik

 • Adres e-mail: info@bushi-rybnik.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora i udzielania odpowiedzi na pytania Klientów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • prowadzenia analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy w przyszłości (np. w ramach newslettera), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Na naszej stronie internetowej możemy wykorzystywać również pliki cookies, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Dla czytelności przygotowaliśmy odrębny dokument opisujący zasady działania plików cookies (Polityka cookies).

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty wykonujące czynności na naszą rzecz, takie jak:

 • podmiot świadczący usługi hostingowe oraz dostawca poczty elektronicznej

 • podmioty świadczące obsługę prawną, obsługę księgową, obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze oraz marketingowe

 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie

 • bank i operatorzy płatności

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz do zapewnienia ciągłości komunikacji na wypadek dodatkowych pytań.

W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na prowadzenie komunikacji marketingowej w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub do momentu wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W pozostałym zakresie, Państwa dane osobowe po zawarciu i wykonaniu umowy zostaną usunięte po przechowywaniu ich w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe) – jest to co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)

 • sprostowania danych (art. 16. RODO)

 • usunięcia danych (art. 17 RODO)

 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Na naszej stronie internetowej możemy jednak wykorzystywać pliki cookies podmiotów trzecich i te podmioty mogą przekazywać część informacji (identyfikatory internetowe) poza Europejski Obszar Gospodarczy, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szanujemy Państwa prywatność, więc rekomendujemy aby przed podjęciem takich działań nawiązać kontakt z nami – z pewnością znajdziemy rozwiązanie.