Skip to content

Regulamin klubu

REGULAMIN ZAJĘĆ BUSHI RYBNICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO KARATE JIU JITSU

DL5A7920az

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach BUSHI RKS Karate Jiu Jitsu jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

1. Każda osoba ma możliwość przed zapisaniem się na listę uczestników do darmowych dwóch treningów aby lepiej zapoznać się ze specyfika zajęć. Po wykorzystaniu dwóch treningów, gdy kandydat chce uczestniczyć w zajęciach, jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania deklaracji członkowskiej dostępnej u instruktora lub do pobrania ze strony internetowej Klubu. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania tych danych jedynie w sytuacjach związanych z organizacją zajęć.

2. W zajęciach BUSHI RKS Karate Jiu Jitsu mogą brać udział osoby, które wniosły opłatę za zajęcia według stawki określonej przez Zarząd Klubu.

– Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w ciągu trwania roku.

– opłatę za zajęcia należy uiścić u organizatora gotówką lub przelewem na konto bankowe Klubu do 10 dnia każdego miesiąca.

– opłata nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego ani od następstw nieszczęśliwych wypadków.

– wniesienie opłaty za udział w zajęciach oraz złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika zajęć z treścią regulaminu, z zaakceptowaniem regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Tym samym uczestnik nie może zgłaszać pod adresem organizatora ani instruktora roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług organizatora. Oczywiście organizator dołoży największej staranności aby do wyżej wymienionych zdarzeń nie dochodziło.

3. Organizator ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin jednorazowo lub na stałe, gdy wymagają tego sprawy organizacyjne, o czym poinformuje członków Klubu poprzez informację na stronie internetowej jak również na treningu.

4. Na zajęciach BUSHI RKS Karate Jiu Jitsu obowiązuje obuwie zmienne (lub ćwiczenie na boso) i strój sportowy (dres lub kimono).

5. Organizator ani instruktorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć na terenie obiektu.

6. Zajęcia BUSHI RKS Karate Jiu Jitsu trwają 90 minut. Wymaga się od wszystkich członków punktualności przybycia na zajęcia z uwagi na konieczność wykonania rozgrzewki, która ma na celu uniknięcie kontuzji i przygotowanie do części metodycznej. Przed i po wyznaczonych godzinach treningu obowiązuje zakaz wykonywania ćwiczeń na sali bez zgody instruktora.

7. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzja należy do organizatora zajęć.